Kurzy 2019

Zastupitel v kurzu 2019

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv určená pro zastupitele obcí. Aktivita je  realizovaná v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Druhý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu pro oblast finančního řízení na obcích proběhl v období od ledna do června 2019. Skládal se ze čtyř tematických modulů (kurzů): 1) Postavení zastupitelů ve veřejné správě, 2) Rozpočtové hospodaření a majetek obcí, 3) Veřejné zakázky a 4) Dotační a investiční management. Forma vzdělávání byla kombinovaná s celkovým rozsahem 20 hodin e-learningového studia a 24 výukových hodin prezenčního studia. Celkem se uskutečnilo 36 prezenčních seminářů v 8 krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava a Olomouc).

Do vzdělávacího programu se aktivně zapojilo 1 105 zastupitelů. Kompletní vzdělávací program dokončilo 473 zastupitelů, kteří obdrželi certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu.

Největší zájem o celý vzdělávací program byl zaznamenán z obcí a měst Středočeského a Moravskoslezského kraje.

 

        Graf 1: Počet absolventů podle krajů

 

Kompozice účastníků byla v zásadě úměrná celorepublikovým hodnotám – převahu měli zastupitelé z obcí I. typu, III. typu a následně II. typu. Největší zájem o kurz projevili podle zvolené funkce zejména zastupitelé (56%), starostové (19%) a místostarostové (16%). Složení účastníků bylo genderově vyvážené a  z hlediska věkové struktury dominovali zastupitelé/ky ve věku 40-49 let.

 

    Graf 2: Podíl zastupitelů podle zvolené funkce

    Graf 3: Věková struktura zastupitelů

 

 

V celém procesu přípravy a realizace obsahu kurzu v roce 2019 byl kladen důraz na dodržení 4  kritérií: kvalitní zpracování a volba vhodných témat, odborná úroveň textu, aktuálnost obsahu a přínos pro praxi zastupitelů. Dosažení takto nastavených kritérií dokumentuje tabulka s průměrnými hodnotami známek získaných od účastníků za jednotlivé tematické moduly.

 

Tabulka 1: Hodnocení obsahu

 

Hodnocení obsahu kurzů účastníky (stupnice hodnocení byla jako ve škole 1-5)

 

Postavení zastupitelů ve veřejné správě Rozpočtové hospodaření a majetek obcí Veřejné zakázky Dotační a investiční management
Zpracování a volba témat 1,35 1,32 1,22 1,47
Odbornost 1,13 1,19 1,13 1,21
Aktuálnost 1,13 1,23 1,10 1,26
Přínos pro praxi 1,41 1,38 1,36 1,61

 

Z hodnocení vyplývá celková spokojenost účastníků s obsahem kurzů i jednotlivými kritérii hodnocení.