Kurzy 2022

Čtvrtý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu pro oblast finančního řízení na obcích se realizoval v období od ledna  do května 2022. Skládal se ze tří tematických modulů (kurzů) Jak odpovědně zvýšit příjmy obce,  Krizové řízení v praxi zastupitelů a Efektivní řízení ve veřejné správě. Forma vzdělávání byla kombinovaná  s celkovým rozsahem 42 hodin (21 hodin eLearningového studia + 21 výukových hodin on-line/prezenčního studia). Celkem se uskutečnilo 27 on-line/prezenčních seminářů. Prezenčních seminářů se uskutečnilo 6  a on-line formou webinářů se uskutečnilo celkem 21.

Do vzdělávacího programu se aktivně zapojilo 546 zastupitelů a minimálně jeden kurz absolvovalo 337 osob. Všechny tři tematické moduly absolvovalo 193 účastníků, z nichž 153 absolventů komplexně dokončilo vzdělávací program a obdrželo certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu. Zastupitelů, kteří se letos zcela poprvé zapojili do vzdělávacího programu a zdárně absolvovali je celkem 71.

V kumulovaném součtu tří tematických oblastí využilo eLearningového samostudia 549 zastupitelů. Návštěvnost on-line webinářů / prezenčních seminářů dosáhla v kumulovaném počtu 788 zúčastněných zastupitelů.

V návaznosti na absolvování předešlých  kurzů v období 2017- 2020 se do letošního kurzu opět zapojilo 202 zastupitelů, z nichž 80 zastupitelů úspěšně dokončilo kurz.

Graf 1: Počet a genderové složení přihlášených zastupitelů podle krajů

Zdroj: IVS – registrace do projektu 2022

Graf 2: Struktura zastupitelů dle typu obce, ve které vykonávají mandát

Zdroj: IVS/OSR – statistika projektu 2022

Graf 3: Podíl zastupitelů podle zvolené funkce

Zdroj: IVS/OSR – statistika projektu 2022

Graf 4: Názor účastníků, zda splnil seminář jejich očekávání

Zdroj: IVS/OSR – Evaluační dotazníky 2022

Graf 5: Názor účastníků, zda zaznamenali progres svých vědomostí a dovedností

Zdroj: IVS/OSR – statistika projektu 2022

Letošní již v pořadí čtvrtý kurz, byl opět po obsahové stránce sestaven v návaznosti na požadavky zastupitelů, kteří si v rámci zpětné reflexe vyžádali témata vztahující se
k problematice rozpočtu obce, krizového řízení a efektivního strategického a projektového řízení obcí. Uvedená témata se ve spolupráci s odborným lektorským týmem aktualizovala do třech tematických bloků, která se v období od ledna do května 2022 prezentovala.

 I. modul – Jak odpovědně zvýšit příjmy obce

Cílem kurzu  bylo obeznámit zastupitele s legislativou vztahující se k rozpočtu obcí a rozpočtovému procesu, získání základních znalostí v problematice rozpočtu obce, hlubších znalostí principů řádného hospodáře při správě majetku obce, odpovědnosti zastupitelů a možnosti střetu zájmu při výkonu funkce (při nakládání s majetkem). Dále osvojení si všech dostupných postupů při zajištění příjmů obce a následného efektivního hospodaření obce (investice, partnerství veřejného a soukromého sektoru, obchodní společnosti obce, místní poplatky, příjmové složky rozpočtu) a celkové systematické a udržitelné zvýšení kompetencí volených členů samospráv v otázkách finančního řízení obcí.

Efektivní výkon územní samosprávy při zabezpečování základních potřeb občanů, při správě majetku a rozvoje území vyžaduje, aby se osoby, které se v jakékoli funkci nebo postavení účastní na realizačním procesu nakládání s veřejnými prostředky, orientovaly v základních principech hospodaření jak s majetkem, tak s finančními prostředky a jejich zdroji.

II. modul – Krizové řízení v praxi zastupitelů

Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou krizového řízení (pro praxi a potřeby zastupitelů) z pohledu legislativy, prevence a praktického využití při krizové události. Rozpoznání potenciálních krizových ohnisek, vzniku a příčiny krizové události. Získání praktických znalostí v oblasti ochrany obyvatelstva, krizové komunikace s občany, komunikace integrovaným záchranným systémem (IZS) a s médii.

III. modul – Efektivní řízení ve veřejné správě

Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se způsoby efektivního strategického a projektového řízení (pro praxi a potřeby zastupitelů obcí a krajů). Získat odborné informace, pro jaký strategický dokument se rozhodnout, jak ho připravit a následně realizovat pomocí principů projektového řízení. Osvojit si postupy, jak plnění strategie následně vyhodnocovat. Získání znalostí se základními, ale i pokročilejšími analytickými metodami, které mohou využít nejen při přípravě strategie. Poskytnutí informací  o aktuálně platných rozvojových strategiích veřejné správy a shrnutí klíčových prvků kvalitního projektového řízení.

 

Vzdělávací aktivita Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv pro volené zastupitele, která je  realizovaná v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.