Kurzy 2018

Pilotní běh vzdělávacího programu z přelomu let 2017 a 2018

 

Aktivita Ministerstva vnitra vycházela z plnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (SRRVS) a jeho specifického cíle 2.5, kterým je prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit snaha přispět ke zvýšení odbornosti a specializace volených představitelů územní samosprávy v oblasti finančního řízení. Vzdělávací program byl financován v rámci projektu Implementační jednotky SRRVS z Operačního programu Zaměstnanost, realizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit zastřešil Institut pro veřejnou správu Praha.

Formát a obsah vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel v kurzu“ vycházel z preferencí zastupitelů obcí, které byly zjišťovány a posléze zpracovány v roce 2016 do podoby „Analýzy vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení na úrovni obecních samospráv“.

Vzdělávací program byl realizován kombinovanou formou (e-learning a prezenční studium) ve třech tematických oblastech (dotační management, veřejné zakázky a rozpočtové hospodaření) a probíhal od října 2017 do června 2018 ve všech krajských městech. Do projektu se v rámci pilotního běhu zapojilo celkem 891 zastupitelů, ze kterých 234 obdrželo certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování kompletního vzdělávacího programu.

Největší zájem byl zaznamenán z obcí a měst Středočeského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Kompozice účastníků byla v zásadě úměrná celorepublikovým hodnotám – převahu měli zastupitelé z obcí I. typu, zvýšený zájem projevili zejména starostové a starostky. Genderové složení účastníků bylo vyvážené a z hlediska věkové struktury dominovali zastupitelé ve věku 40-49 let.

Důležitým závěrečným výstupem celého pilotního běhu se staly studijní materiály ke všem třem tematickým oblastem, shrnující obsah e-learningu a prezenčních seminářů. Zveřejněny a k dispozici široké veřejnosti jsou na webu http://www.zastupitelvkurzu.cz/ v sekci Publikace.

 

Hodnocení pilotního běhu účastníky

Prostřednictvím zpětné vazby z distribuovaných dotazníků byla zaznamenána celková spokojenost účastníků s obsahem kurzů, zpracováním a volbou témat nebo odborností, aktuálností a praktičností jednotlivých modulů. Účastníci jednomyslně doporučili vzdělávací program i dalším zastupitelům, a to zejména na počátku jejich funkčního období v zájmu osvojení si určitého „právního minima zastupitele“ potřebného pro odborný výkon funkce.

Celkově zastupitelé ocenili zejména možnost bezplatně rozvíjet své znalosti a povědomí o zákonitostech finančního řízení samospráv, užitečnost zpracovaných podkladů v e-learningu pro jejich každodenní využití nebo praktické zaměření výkladu prezentovaného na seminářích. Neocenitelnou přidanou hodnotou prezenčních setkání byla možnost vzájemné výměny zkušeností zastupitelů a praktických (dobrých i špatných) příkladů z prostředí jejich vlastních samospráv, vše koordinováno zkušenými lektory.

Pilotní běh vzdělávacího programu se stal pro většinu jeho účastníků a absolventů důležitým zdrojem poznatků a zkušeností pro další odborný růst ve funkci zastupitele. Zároveň byl důležitým motivačním stimulem pro jejich navazující práci v zastupitelstvech v zájmu zdravého a udržitelného rozvoje samospráv. Z celkového počtu 234 certifikovaných „zastupitelů v kurzu“ obhajovalo svůj mandát v podzimních komunálních volbách celkem 219 kandidátů. Do zastupitelstev bylo nakonec zvoleno 201 z nich.