O KURZECH

 • Zajímají Vás finance a chcete se orientovat v problematice dotací, veřejných zakázek a rozpočtů?
 • Chcete zvýšit své volební preference?
 • Chcete být u svých voličů v kurzu?
 • Chcete být vůči svým voličům zodpovědní a mít jim co nabídnout?
 • Chcete být vzdělaným zastupitelem?
 • Chcete si to umět spočítat?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je pro Vás tento kurz tím pravým.

Vzdělávací program obsahuje tři oblasti vzdělávání (respektive kurzy), které jsou realizovány postupně formou e-learningu a prezenčního školení.

Cílem kurzů je zvýšit Vaši odbornost a specializaci v oblasti finančního řízení obce.

Úspěšným absolventem, který obdrží certifikát Ministerstva vnitra je ten, kdo úspěšně absolvuje všechny tři vzdělávací oblasti – Dotační management,
Veřejné zakázky a Rozpočtové hospodaření obcí.

FORMA KURZŮ

Tři oblasti vzdělávání, realizované postupně dle časového harmonogramu. Kombinovaná forma prostřednictvím e-learningu a prezenčního školení.

E-learning

 • první část samostodium prostřednictvím e-learningu jedenoduše a z pohodlí domova
 • autotest s podmínkou dosažených znalostí
 • maximálně 20 hodin
 • samostatně kdykoli před prezenční výukou

Prezenční školení

 • probíhá v každém kraji poblíž Vašeho bydliště
 • volba z nabízených jednodenních termínů
 • praktické procvičení znalostí, důležité zkušenosti odborníků, praktická
  cvičení, diskuse

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZŮ

Dotační management | říjen 2017 – prosinec 2017

Veřejné zakázky | leden – březen 2018

Rozpočtové hospodaření obce | duben – červen 2018

CERTIFIKÁT MINISTERSVA VNITRA

Slavnostní předání certifikátu Ministerstva vnitra po kompletním absolvování vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení
(po úspěšném ukončení třetí vzdělávací oblasti)

files

Dotační management

Cílem kurzu je obeznámit účastníky s problémy vztahujícími se k čerpání dotací, aktuální legislativní úpravou a možnostmi využití pro rozvoj samospráv.
Dále navýšení manažerských dovedností účastníků v oblasti čerpání dotací a předcházení nejčastějším a nejdůležitějším rizikům. Obsahem semináře bude praktické cvičení zaměřené na rozvoj dovedností spojených se zpracováním a registrací projektových žádostí o dotace.

Podrobnosti o kurzu

 • Termín:
 • Říjen – prosinec 2017
 • ´ termíny
 • Časová dotace:
 • 20 hodin e-learningu
 • 8 hodin prezenčního studia

Obsah kurzu

 • Co se naučíte v e-learningu?
 • jak se snadno orientovat v evropských fondech, operačních programech a národních programech;
 • získáte osvědčené tipy pro orientaci ve výzvách a pravidlech čerpání dotací;
 • jak správně vybrat vhodnou výzvu či operační program pro daný projekt;
 • jaké jsou možné dopady na rozpočet obce;
 • jak vyhodnotit úspěšnost, udržitelnost a návratnost projektu;
 • na příkladech budou ukázány nejčastější chyby a opatření k jejich zamezení;
 • jak zvážit rizikovost projektu a kontrolovat jeho realizaci;
 • jak vést projektovou dokumentaci od A do Z;
 • jak projektu zajistit vhodnou komunikaci a publicitu.
 • Co se naučíte na semináři?
 • vyzkoušíte si podání projektové žádosti v praxi;
 • naučíte se pracovat s elektronickým systémem pro podávání žádostí.
 
pin

Veřejné zakázky

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek, upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou a přiblížit hlavní zásady transparentnosti procesu, včetně praktických cvičení a řešení simulovaných problémů (stress-testy).

Podrobnosti o kurzu:

 • Termín:
 • Leden - březen 2018
 • termíny
 • Časová dotace:
 • 20 hodin e-learningu
 • 8 hodin prezenčního studia

Obsah kurzu:

 • Co se naučíte v e-learningu?
 • osvojíte si aktuální právní úpravu veřejných zakázek důležitou pro praktické využití včetně výjimek z působnosti zákona a jejich uplatnění;
 • jak správně nastavit obecní směrnice pro veřejné zakázky;
 • jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení;
 • jak ustanovit komisi pro otevírání obálek podaných nabídek;
 • jak posuzovat a hodnotit nabídky;
 • jaké jsou možnosti zásahu při nesprávném postupu zadavatele;
 • jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti během celého průběhu veřejné zakázky.
 • Co se naučíte na semináři?
 • vyzkoušíte si simulaci veřejné zakázky zaměřenou na možná rizika a problémy;
 • naučíte se vyhotovit veškerou nutnou dokumentaci;
 • naučíte se řešit problémové situace;
 • budou sdíleny příklady dobré praxe.
 
calculator

Rozpočtové hospodaření obce

Cílem kurzu je seznámit účastníky s nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce – rozpočtem. Konkrétně je kurz zaměřený na sestavování ročního rozpočtu obce, rozpočtovou skladbu a její využití pro finanční řízení (rozpočtový výhled, příprava rozpočtu, sestavení návrhu rozpočtu, projednání a schválení rozpočtu, hospodaření dle rozpočtu, přezkum hospodaření, závěrečný účet, porušení rozpočtové kázně, rozpočtové provizorium). Součástí programu školení bude
i problematika sestavení dlouhodobého plánu investic a využívání kontrolních mechanismů pro kontrolu organizací založených obcí).

Podrobnosti o kurzu:

 • Termín:
 • duben - červen 2018
 • termíny
 • Časová dotace:
 • 20 hodin e-learningu
 • 8 hodin prezenčního studia

Obsah kurzu

 • Co se naučíte v e-learningu?
 • dozvíte se vše důležité o rozpočtu, rozpočtové skladbě, příjmech a výdajích obce a veřejném vlastnictví majetku a hospodaření s ním;
 • osvojíte si legislativní pravidla vztahující se k rozpočtu;
 • jak připravovat vnitřní předpisy obce k rozpočtovému procesu;
 • jak vhodně vytvářet finanční rezervy;
 • jaké jsou metody sestavování rozpočtu obce a příspěvkových organizací;
 • jak připravit a realizovat rozpočet z pozice zastupitele;
 • jaké jsou správní delikty v oblasti tvorby rozpočtů;
 • jaké existují možnosti kontroly ze strany veřejnosti i zastupitelů;
 • jak spolupracovat s dalšími obcemi na projektech (meziobecní spolupráce, plán investic);
 • jak efektivně hospodařit dle moderních přístupů.
 • Co se naučíte na semináři?
 • dozvíte se o zkušenostech s využíváním moderních přístupů na příkladech vybraných obcí;
 • budou představeny příklady dobré praxe (rozklikávací rozpočet, participativní rozpočtování a další.
 

Staňte se zastupitelem, který umí víc!

Short Excerpt

Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

Registrace