O KURZECH

 • Zajímají Vás finance a chcete se orientovat v problematice dotací, veřejných zakázek a rozpočtů?
 • Chcete zvýšit své volební preference?
 • Chcete být u svých voličů v kurzu?
 • Chcete být vůči svým voličům zodpovědní a mít jim co nabídnout?
 • Chcete být vzdělaným zastupitelem?
 • Chcete si to umět spočítat?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je pro Vás tento kurz tím pravým.

Vzdělávací program obsahuje čtyři oblasti vzdělávání (respektive kurzy), které jsou realizovány postupně formou e-learningu a prezenčního školení.

Cílem kurzů je zvýšit Vaši odbornost a specializaci v oblasti finančního řízení obce a přiblížit výkon funkce zastupitele obce.

Úspěšným absolventem, který obdrží certifikát Ministerstva vnitra je ten, kdo úspěšně absolvuje všechny čtyři vzdělávací oblasti – Postavení zastupitelů ve veřejné správě, Rozpočtové hospodaření a majetek obcí, Veřejné zakázky a Dotační management. Ke stažení: Metodické ukotvení vzdělávacího programu (PDF)

FORMA KURZŮ

Čtyři oblasti vzdělávání, realizované postupně dle časového harmonogramu. Kombinovaná forma prostřednictvím e-learningu a prezenčního školení.

E-learning

 • první část samostodium prostřednictvím e-learningu jednoduše a z pohodlí domova
 • autotest s podmínkou dosažených znalostí
 • maximálně 20 hodin
 • samostatně kdykoli před prezenční výukou

Prezenční školení

 • probíhá ve vybraných krajích (ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc)
 • volba z nabízených jednodenních a dvoudenních termínů
 • praktické procvičení znalostí, důležité zkušenosti odborníků, praktická
  cvičení, diskuse

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZŮ

tabulka

Postavení zastupitelů ve veřejné správě

 • leden – únor 2019
 • Rozpočtové hospodaření a majetek obcí

 • únor – březen 2019
 • Veřejné zakázky

 • duben – květen 2019
 • Dotační a investiční management

 • květen – červen 2019
 • CERTIFIKÁT MINISTERSTVA VNITRA

  Slavnostní předání certifikátu Ministerstva vnitra po kompletním absolvování vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení
  (po úspěšném ukončení čtvrté vzdělávací oblasti)

  files

  Postavení zastupitelů ve veřejné správě

  Cílem kurzu je obeznámit zastupitele se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele a přiblížení politicko-právních aspektů fungování jednotlivých zastupitelstev. Získání znalostí v problematice odpovědnosti zastupitelů při jejich rozhodování, principů péče řádného hospodáře o majetek obce nebo možností pojištění za škody způsobené při výkonu funkce. Osvojení postupů pro zastupitele při výkonu samostatné a přenesené působnosti a jejich postavení v systému veřejné správy, včetně jejich kompetencí a povinností jako úředních osob. Semináře zaměřené na nejčastější pochybení a rizika spjaté s výkonem mandátu, přehled činností zastupitelů během kalendářního roku a aplikace získaných poznatků v praxi.

  Podrobnosti o kurzu

  • Termín:
  • Leden – únor 2019
  • termíny
  • Časová dotace:
  • 5 hodin e-learningu
  • 6 výukových hodin prezenčního studia

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • jaké je postavení místní samosprávy v systému české veřejné správy;
  • jaké jsou orgány místní samosprávy a jaké mají kompetence ;
  • jaké je postavení zastupitelů v systému veřejné správy a samosprávy;
  • Co se naučíte na semináři?
  • základní shrnutí e-learningového studia;
  • praktický průvodce zasedáním zastupitelstva .
   
  calculator

  Rozpočtové hospodaření a majetek obcí

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce – rozpočtem. Konkrétně je kurz zaměřený na sestavování ročního rozpočtu obce, rozpočtovou skladbu a její využití pro finanční řízení (rozpočtový výhled, příprava rozpočtu, sestavení návrhu rozpočtu, projednání a schválení rozpočtu, hospodaření dle rozpočtu, přezkum hospodaření, závěrečný účet, porušení rozpočtové kázně, rozpočtové provizorium). Součástí programu školení bude
  i problematika sestavení dlouhodobého plánu investic a využívání kontrolních mechanismů pro kontrolu organizací založených obcí).

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • Únor - březen 2019
  • Časová dotace:
  • 5 hodin e-learningu
  • 6 výukových hodin prezenčního studia
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • dozvíte se vše důležité o rozpočtu, rozpočtové skladbě, příjmech a výdajích obce a veřejném vlastnictví majetku a hospodaření s ním;
  • osvojíte si legislativní pravidla vztahující se k rozpočtu;
  • jak připravovat vnitřní předpisy obce k rozpočtovému procesu;
  • jak vhodně vytvářet finanční rezervy;
  • jaké jsou metody sestavování rozpočtu obce a příspěvkových organizací;
  • jak připravit a realizovat rozpočet z pozice zastupitele;
  • jaké jsou správní delikty v oblasti tvorby rozpočtů;
  • jaké existují možnosti kontroly ze strany veřejnosti i zastupitelů;
  • jak spolupracovat s dalšími obcemi na projektech (meziobecní spolupráce, plán investic);
  • jak efektivně hospodařit dle moderních přístupů.
  • Co se naučíte na semináři?
  • dozvíte se o zkušenostech s využíváním moderních přístupů na příkladech vybraných obcí;
  • budou představeny příklady dobré praxe (rozklikávací rozpočet, participativní rozpočtování a další.
   
  pin

  Veřejné zakázky

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek, upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou a přiblížit hlavní zásady transparentnosti procesu, včetně praktických cvičení a řešení simulovaných problémů (stress-testy).

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • Duben - květen 2019
  • termíny3
  • Časová dotace:
  • 5 hodin e-learningu
  • 6 výukových hodin prezenčního studia
   

  Obsah kurzu:

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • osvojíte si aktuální právní úpravu veřejných zakázek důležitou pro praktické využití včetně výjimek z působnosti zákona a jejich uplatnění;
  • jak správně nastavit obecní směrnice pro veřejné zakázky;
  • jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení;
  • jak ustanovit komisi pro otevírání obálek podaných nabídek;
  • jak posuzovat a hodnotit nabídky;
  • jaké jsou možnosti zásahu při nesprávném postupu zadavatele;
  • jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti během celého průběhu veřejné zakázky.
  • Co se naučíte na semináři?
  • vyzkoušíte si simulaci veřejné zakázky zaměřenou na možná rizika a problémy;
  • naučíte se vyhotovit veškerou nutnou dokumentaci;
  • naučíte se řešit problémové situace;
  • budou sdíleny příklady dobré praxe.
   
  files

  Dotační a investiční management

  Cílem kurzu je obeznámit účastníky s problémy vztahujícími se k čerpání dotací, aktuální legislativní úpravou a možnostmi využití pro rozvoj samospráv.
  Dále navýšení manažerských dovedností účastníků v oblasti čerpání dotací a předcházení nejčastějším a nejdůležitějším rizikům. Obsahem semináře bude praktické cvičení zaměřené na rozvoj dovedností spojených se zpracováním a registrací projektových žádostí o dotace.

   

  Podrobnosti o kurzu

  • Termín:
  • Květen – červen 2019
  • termíny4
  • Časová dotace:
  • 5 hodin e-learningu
  • 6 výukových hodin prezenčního studia
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • jak se snadno orientovat v evropských fondech, operačních programech a národních programech;
  • získáte osvědčené tipy pro orientaci ve výzvách a pravidlech čerpání dotací;
  • jak správně vybrat vhodnou výzvu či operační program pro daný projekt;
  • jaké jsou možné dopady na rozpočet obce;
  • jak vyhodnotit úspěšnost, udržitelnost a návratnost projektu;
  • na příkladech budou ukázány nejčastější chyby a opatření k jejich zamezení;
  • jak zvážit rizikovost projektu a kontrolovat jeho realizaci;
  • jak vést projektovou dokumentaci od A do Z;
  • jak projektu zajistit vhodnou komunikaci a publicitu.
  • Co se naučíte na semináři?
  • vyzkoušíte si podání projektové žádosti v praxi;
  • naučíte se pracovat s elektronickým systémem pro podávání žádostí.
   

  Staňte se zastupitelem, který umí víc!

  Short Excerpt

  Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

  Registrace